Hieronder vind je een aantal technieken en modules waarmee we jou kunnen helpen om meer inzichten te verzamelen...

1-op-1 online qual

Wil je graag dieper ingaan op de motivatie, de gevoelens, de strategie, ... van de respondenten? Dan kan dat het beste door met hen in een 1-op-1-gesprek te gaan via WhatsApp of Messenger. Dankzij onze eigen ontwikkelde Bilendi Discuss Software en de geïntegreerde Artificiële Intelligentie is kwalitatief onderzoek op grote schaal nog nooit zo gemakkelijk geweest.

App testing

Iedereen wenst tegenwoordig een app of heeft er één. Maar op welke app en features zitten gebruikers echt te wachten? Wij kunnen uit ons panel een aantal relevante testpersonen rekruteren en deze op grote of kleine schaal een app in ontwikkeling laten testen. Zo krijg je onmiddelijk feedback over onder andere de nodige aanpassingen die dienen te gebeuren om van je app een succes te maken.

Brandscan

Een brandscan is een grondig onderzoek naar de sterktes, zwaktes, waarden van jouw merk. Het is ontworpen om te zien waar je staat ten opzichte van de concurrentie. Awareness, Consideration, Usage, Persoonlijkheidskenmerken van jouw merk en jouw belangrijkste concurrenten worden gedetailleerd in kaart gebracht. Via dit merkonderzoek en/of productonderzoek, kan je ontdekken waar je potentieel ligt en waar jij als merk eventueel onder druk staat.

Communities

Dankzij het online gebeuren is het gemakkelijk om een bepaalde groep van respondenten, die we werven via ons panel of via jouw kanalen, te bevragen over een bepaald onderwerp. Dat kan door gedurende een langere periode een bepaalde vraag/probleem/uitdaging/... voor te leggen of door een kortere, meer intensieve periode van interactie dankzij onze eigen Bilendi Discuss Platform Software.

Conceptscan

Via een conceptscan kan jij op een betrouwbare manier een inschatting (potentieel analyse) maken van een bepaald nieuw concept. Dat kan een nieuwe dienst zijn, een nieuw product, een nieuw bedrijf, ... Op basis van een gedetailleerde beschrijving bekijken we het potentieel van het concept en bakenen we het hoogpotentieel af. We maken daarbij het onderscheid tussen wie zegt geïnteresseerd te zijn (zelfpotentieel) en corrigeren dit met wie theoretisch potentieel is (theoretisch potentieel). Op basis van onze eigen algoritmes komen we zo tot het eindpotentieel.

Conjoint analyse

Een conjoint analyse is een manier om het belang van de verschillende kenmerken van een product of dienst relatief te bevragen. Respondenten krijgen een schets van een product / dienst /... met verschillende kenmerken (attributen) waarbij hen gevraagd wordt hun waardering voor de voorgelegde situatie te geven. Met behulp van een wiskundige analyse, wordt vervolgens het belang van elk aspect in zijn onderlinge samenhang bepaald.

Dagboekonderzoek

Via een dagboekonderzoek worden respondenten gevraagd om dagelijks/meermaals per dag in een online platform bepaalde gedragingen te noteren in een soort van online dagboek. Zo wordt er gedetailleerde en accurate informatie verzameld die nog vers in het geheugen ligt.

Diepte-interviews

In een diepgaander en langdurig gesprek wordt er aan de hand van een vooraf ontwikkelde leidraad in kaart gebracht hoe een bepaald individu staat tegenover een specifiek onderwerp. Vaak zijn deze individuen experts of personen met een specifiek profiel die gerekruteerd worden via het iVOX-onderzoekspanel of via de eigen kanalen van de klant.

Evaluatieonderzoek

Wil je nagaan hoe de verschillende betrokken actoren een bepaald proces evalueren? Wil je in kaart brengen wat de impact is van een bepaalde actie? Dan kunnen wij je met een evaluatieonderzoek verder helpen door een vragenlijst te ontwikkelen en deze vervolgens te laten invullen door de betrokken actoren via ons panel of via jouw kanalen.

Focusgroepen

Wil je meer diepgaande inzichten in hoe bepaalde doelgroepen kijken naar een bepaalde dienst/product/service/probleem/...? Wil je beter begrijpen waarom bepaalde personen bepaalde dingen doen of denken? Dat kan door een beperkt aantal van deze personen fysiek of online samen te brengen voor een gesprek dat wordt geleid door een moderator/onderzoeker.

Imago-onderzoek

Wat is het imago van jouw merk / product / bedrijf / service /...? Hoe is het imago van jouw concurrenten? Met een uitgebreid imago-onderzoek waarbij we zowel de functionele als de persoonlijke kenmerken in kaart brengen, krijg je een antwoord op deze vraag en bekijken we welke verschillen er zijn tussen specifieke groepen.

Kwalitatief Onderzoek

De laatste jaren is iVOX geëvolueerd van een onderzoeksbureau dat hoofdzakelijk kwantitatief onderzoek doet, naar een geïntegreerd onderzoeksbureau dat ook kwalitatief onderzoek doet. Bij ons kan je ook terecht voor online chatbevragingen, F2F of online focusgroepen, online communities, diepte-interviews,... Een team van ervaren onderzoekers stelt interview-leidraden op, selecteert deelnemers, modereert gesprekken en analyseert alle data.

Kwantitatief onderzoek

Al meer dan 20 jaar voert iVOX online kwantitatief onderzoek (CAWI) uit waarbij vragenlijsten worden ontwikkeld, antwoorden worden verzameld, gegevens worden geanalyseerd en heldere, duidelijke rapporten worden opgesteld. Afhankelijk van de concrete onderzoeksvraag wordt samen met jou een op maat gemaakt traject doorlopen.

Marktstudie

Wil jij weten hoe de markt eruit ziet waar jij je op beweegt met jouw merk / product / dienst / bedrijf /...? Dat kan op een eenvoudige en efficiënte manier door de vraagzijde in kaart te brengen en na te gaan waarom spelers kiezen voor een bepaald aanbod en waarom niet. Zo kan jij jouw aanbod beter op punt stellen gebasseerd op de actuele behoeften en noden.

MaxDiff

In een maxdiff-onderzoek krijgen respondenten steeds de keuze uit twee alternatieven. Door de keuze die zij maken en door de alternatieven waaruit ze moeten kiezen steeds te laten veranderen, kan er zo nagegaan worden welk van de alternatieven het belangrijkste is/het sterkste is. Ideaal om het belang van bepaalde kenmerken van een product of dienst in kaart te brengen.

Mystery Shopping

Hoe ervaren klanten de dienstverlening in jouw winkel of organisatie? Dat kan je te weten komen via een klassieke bevraging, maar vaak kan het ook aangewezen zijn deze aan te vullen met een fysieke test ter plaatse. Zo kan je als gemeente /overheid /merk /... via het oog van opgeleide proefpersonen vanop de eerste rij ervaren wat de sterktes of zwaktes zijn.

Net Promotor Score (NPS)

De net promotor score (NPS) is een manier om de word-of-mouth-kracht van jouw merk in kaart te brengen. Via een eenvoudige vraag naar de mate waarin gebruikers jouw product/merk zouden aanbevelen bij vrienden/familie/kennissen kan dit worden geïnventariseerd. Ook kan er nagegaan worden wie de echte promotors zijn van jouw product/merk/dienst en hoe je niet-promotors kan proberen te overtuigen om toch jouw merk te promoten.

Neuromarketing

In welke mate zijn de gegeven antwoorden van de respondenten op een expliciete vraag "juist"? In welke mate is het echt zo dat bepaalde drivers die ze zelf aangeven belangrijk zijn? Door de reactiesnelheid op verschillende vragen die repetitief in verschillende constellaties worden aangeboden te analyseren, kunnen we kijken in welke mate de expliciete antwoorden inderdaad "juist" zijn.

Peiling

Hoe denkt de Belg / Vlaming / vrouw / jongere /... over een bepaald topic dat al dan niet actueel is? Zijn ze voor of tegen een bepaalde maatregel? Steunen ze bepaalde organisaties of individuen in een bepaald conflict? Op welke partij zouden ze stemmen? Enkel een betrouwbare peiling op een representatief staal van de bevolking kan hierop een antwoord geven.

Persona-ontwikkeling

Hoe spreek je de ontvangers van de communicatie van jouw organisatie/bedrijf/merk/... het meest effectief aan? Om op die vraag een antwoord te formuleren, leggen we een brede bevraging voor aan potentieële ontvangers. Zo brengen we hun kennis, gedrag, attitude, persoonlijkheid, mediaprofiel, ... gedetaileerd in kaart en ontwikkelen we op basis daarvan een aantal persona's voor jou met hoog potentieel.

Positionering

Hoe kijkt de markt naar jouw merk/product/bedrijf/service/...? Hoe verhoudt zich dat tot de manier waarop er naar jouw concurrenten gekeken wordt? Via een online bevraging kan je dit snel en eenvoudig te weten komen en de sterktes en zwaktes van jouw merk / product / bedrijf / service /... in kaart brengen.

Potentieelinschatting

Ben je op zoek naar het potentieel van een (nieuw) product of dienst? Wil je weten hoeveel procent van de consumenten mogelijk doelpubliek is voor jouw merk? Heb je nood aan meer gedetaileerde informatie over waar en bij wie jouw potentieel zit en hoe je die kan bereiken? Dan is de potentieelinschatting iets voor jou.

Pre- en posttest campagnes

Een pretest en posttest van campagnes is de ideale manier om de impact van jouw campagne te meten. Eigenlijk is het een combinatie van enerzijds een merkonderzoek (brandscan) die wordt afgenomen voor en na het lopen van de campagne, en anderzijds ook een stimulscan waarbij jouw verschillende campagne-uitingen een campagne-evaluatie doorlopen.

Prijsbepaling

Wat is de ideale prijs voor jouw product/dienst? Via de Van Westendorp-methode krijg je een duidelijk antwoord op het ideale prijspunt voor de verschillende soorten van potentiële consumenten. Daarbij bevragen we deze potentiële kopers naar de prijsniveaus die zij te goedkoop of te duur vinden.

Publieksonderzoek

Welk publiek bereik je met jouw aanbod? En welk publiek niet of nauwelijks? Via een uitgebreid publieksonderzoek waarbij we respondenten rekruteren via ons eigen online panel en via jouw eigen kanalen kunnen we een duidelijk en helder antwoord formuleren op die vraag en jullie helpen meer en/of een ander publiek te bereiken.

Repomax

Veel bedrijven en organisaties hebben allerlei bevragingen lopen bij hun klanten/leveranciers/leden/... Vaak rond tevredenheid en dienstverlening. De respons op deze bevragingen is vaak erg laag. Repomax is de aanpak die iVOX heeft ontwikkeld om deze respons te maximaliseren door een betere communicatie en interactie met de bevraagden.

Segmentatie

In een segmentatieonderzoek proberen we om consumenten / burgers / gebruikers / organisaties /... in te delen op basis van relevante kenmerken. We vertrekken vanuit een theoretisch conceptueel model dat we samen ontwikkelen. Vervolgens verzamelen we data bij een relevante set van respondenten. In de analyse bekijken we door middel van een factor- en clusteranalyse hoe we de respondenten in bepaalde groepen kunnen onderverdelen. Ook bekijken we met welke boodschap en via welk kanaal je de verschillende groepen het beste kan aanspreken.

Smaaktesten

Wil je etenswaren of iets om te drinken laten testen door (potentiële) consumenten? Dan kunnen wij helpen. Dit kan zowel met testen van producten in de straat in verschillende steden, maar ook in een meer gecontroleerde labo-omgeving met geselecteerde panelleden.

Stimulscan

Met een stimulscan kan je één of meerdere stimuli (advertenties, foto, video, slogan, banner, radiospot, ...) laten evalueren door jouw (potentiële) doelpubliek. Op basis van het SUCCES-model van Heath, bekijken we op welke vlakken de stimulus sterker of zwakker scoort en bij welke doelgroepen. Ideaal voor het uittesten van jouw advertenties voor ze worden gelanceerd en zo te anticiperen en kostenefficiënt te werk te gaan.

Tevredenheidsonderzoek

Hoe tevreden zijn je klanten, je medewerkers, je stakeholders, ...? Op een eenvoudige manier kan jij regelmatig of ad hoc via een online bevraging een duidelijk antwoord formuleren op deze vraag. Het is ook mogelijk dat wij deze gegevens rapporteren via een online dashboard dat door jou te raadplegen is. Hierdoor kan je alles eenvoudig in de tijd opvolgen.

Usability

Al te vaak worden websites, apps, online formulieren, ... ontwikkeld om daarna vast te stellen dat ze in de praktijk toch minder goed blijken te werken dan voorzien. Met een eenvoudig usability-onderzoek kan je hier op voorhand op inspelen. Zo laten wij een groot of klein aantal respondenten, thuis of bij ons op kantoor, jouw product testen. Zo kan je snel te weten komen welke aanpassingen noodzakelijk zijn om de user experience (UX) van de gebruikers te verbeteren.

Usage and Attitude

Welke merken uit een bepaalde categorie gebruiken consumenten/burgers? Welke kennen ze en hoe staan ze tegenover de verschillende concurrenten binnen een bepaald domein? Een U&A-studie geeft een duidelijk inzicht op het marktaandeel van de verschillende concurrenten en een beeld op de sterktes en de zwaktes van elk merk bij de verschillende subgroepen.